Anna Nilsson-Ehle, Ordförande

Civilingenjör från Teknisk fysik på Chalmers med lång erfarenhet av chefsjobb inom Volvo. Anna var VD för Universeum när det öppnade 2001 och därefter föreståndare för det nybildade forskningscentrumet SAFER, en tjänst hon lämnade över till Magnus Granström 2017. Hon är även aktiv i ett flertal styrelser. 

Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

NTF Väst utgör en unik länk för att föra ut kunskap om trafiksäkert beteende till alla trafikanter. Tack vare NTF Väst kan barn, ungdomar och vuxna få konkreta råd på ett lättillgängligt sätt. Dessutom är NTF del i ett stort nätverk av många olika trafiksäkerhetsaktörer och kan där både fånga upp idéer och föra fram synpunkter.

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Alla ska ha möjlighet att färdas utan risk att skadas men allra närmast hjärtat är en trygg trafikmiljö för barnen.

Leif Blomqvist

Civilingenjör i teknisk fysik som har arbetat på SKF som och som kommunalråd med ansvarsområde stadsbyggnad och trafik. Leif blev senare regionråd med kollektivtrafik och infrastruktur som ansvarsområde och är numera pensionär med uppdrag i NTF Väst, Stora Holm, Trafiknämnden i Göteborg och Kollektivtrafiknämnden i Regionen.

Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

Trafiksäkerhet är en av de stora folkhälsofrågorna och därför är nollvisionen ett mycket viktigt mål.

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Jag tror det är viktigt att i ett tidigt skede nå våra barn och ungdomar. En annan viktig uppgift just nu är att uppmärksamma trafiksäkerheten i de nya formerna som elsparkcyklar, elscotrar m.m.

Tania Dukic-Willstrand 

Studerade kognitionspykologi och ergonomi i  Frankrike och doktorerade sedan på Chalmers inom Human Factors Engineering, d.v.s. vetenskap som fokuserar på interaktion mellan människa och omvärld såsom teknik, fordon och arbete. Tania har jobbat många år på VTI och är numera egen företagare. 

Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

NTF är en organisation som uppmärksammar många frågor inom trafiksäkerhet som få lyfter, exempelvis barnsäkerhet, nya svenskar och transport med tunga lastbilar. Jag möts alltid av oerhört professionella medarbetare med mycket kunskap och brinnande engagemang!   

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Tack vare de Globala Målen och Agenda 2030 har trafiksäkerhet fått hjälp att ta plats i hållbarhetsdebatten som är så aktuell idag. Transportsystem och mobilitetslösningar ska inte enbart vara säkra, de ska också vara hållbara med avseende på sociala, ekonomiska och inte minst miljömässiga aspekter. 

Magnus Granström

Doktorerade i tillämpad fysik på Linköpings Universitet och har därefter arbetat på Universitetet i Cambridge, AB Volvo i olika ledarroller samt som forskningschef på Jönköping University. Numera är han föreståndare för SAFER, kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet.

Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

NTF:s arbete är mycket viktigt eftersom man når ut till grupper som inte alltid nås av andra aktörer. För SAFER:s del är det också viktigt att få inspel till forskningsbehov från olika perspektiv och där är NTF relevant, inte minst för att fånga upp aspekter kring barn och ungdomar

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Egentligen allt, men kärnfrågan tycker jag är att man ska kunna komma från dörr till dörr på ett tryggt sätt oavsett vilket sätt man transporterar sig på och att de säkra alternativen ska vara enkla att välja.


Jan Eric Knutas

Tidigare kommendörkapten med lång erfarenhet från havet och stabstjänst. Efter pensionering, kommunpolitiker i Kungsbacka med uppdrag inom nämnderna för- och grundskola, gymnasie- och arbetsmarknad samt ledamot av  kommunfullmäktige.

Varför tycker du NTF Västs arbete är viktigt?

NTF är ett väl  inarbetat varumärke inom trafiksäkerhet, där vi är en viktig opinionsbildare och betydelsefull remissinstans i trafikpolitiska frågor.

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Trafiksäkerhet grundläggs tidigt i åldrarna. Att vi kan lära våra barn trafikvett, som de sedan tar med sig upp i skolåldrarna och fortsätter i vuxenlivet som ansvarsfulla trafikanter, är den viktigaste frågan för mig.

 

Suzanne Falk

Trafiksäkerhet har varit den bärande delen i mitt yrkesliv de senaste två decennierna och hela mitt arbetsliv sedan slutet av 1980-talet i, eller på uppdrag av, Göteborgs Stad. Från början handlade det om att rita och projektera bostadsgator och då var steget inte så långt att få fokus på genomförandet av Nollvisionen redan från slutet av 1990-talet. Jag har haft förmånen att arbeta i olika roller: som konsult, som chef och i synnerhet som specialist både i lokala, nationella och internationella sammanhang. Göteborgs Stad har ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete som grundlades tidigt och som jag får utveckla och förvalta, våra kära hastighetsdämpande åtgärder till exempel. På senare år har forskning och innovation blivit en del av stadens verksamhet och där min roll är relationen med SAFER och tidigare också Drive Sweden, med fokus på trafiksäkerhet och användarperspektiv.

Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

Alla krafter behövs i arbetet för Nollvisionen, inte minst de idédrivna för att driva förändring.

 

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Hållbar mobilitet för alla, i synnerhet barn och unga. Och trafiksäkerhet är en del av hållbarheten!