Anna Nilsson-Ehle, Ordförande

Civilingenjör från Teknisk fysik på Chalmers med lång erfarenhet av chefsjobb inom Volvo. Anna var VD för Universeum när det öppnade 2001 och därefter föreståndare för det nybildade forskningscentrumet SAFER, en tjänst hon lämnade över till Magnus Granström 2017. Hon är även aktiv i ett flertal styrelser. 

Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

NTF Väst utgör en unik länk för att föra ut kunskap om trafiksäkert beteende till alla trafikanter. Tack vare NTF Väst kan barn, ungdomar och vuxna få konkreta råd på ett lättillgängligt sätt. Dessutom är NTF del i ett stort nätverk av många olika trafiksäkerhetsaktörer och kan där både fånga upp idéer och föra fram synpunkter.

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Alla ska ha möjlighet att färdas utan risk att skadas men allra närmast hjärtat är en trygg trafikmiljö för barnen.

Stina Alexandersson

Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad, med inriktning mot infrastruktur. Stina arbetar som trafikanalytiker på WSP vilket innebär att hon arbetar med bland annat trafikutredningar inför att nya områden ska bebyggas, analyser och åtgärdsförslag för befintliga trafikmiljöer samt utformningsfrågor i projekt som rör vägtrafik.


Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

I kontrast till mitt arbete, som är fokuserat på utformning av infrastruktur, så arbetar NTF Väst med beteende och med människan som använder infrastrukturen. För att uppnå Nollvisionen behöver vi jobba med tre delar: vägen, fordonet och trafikanten. Jag ser att NTF Väst har en viktig roll i att arbeta med just trafikanten – människan i transportsystemet – så att vi uppnår ett säkrare och tryggare transportsystem. NTF Väst kan vara ett stöd för trafikanter av alla slag och kan vara den som hela tiden påminner om det mänskliga perspektivet i planering och utformning av transportsystemet.  

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Jag vill att alla trafikanter ska känna sig trygga i trafiken, men samtidigt ta ansvar för sin egen och sina medtrafikanters säkerhet. Hur vi uppnår den balansen – att vi blir trygga utan att bli loja, att vi känner oss säkra utan att bli nonchalanta – det är fråga jag ofta brottas med. Det ska vara enkelt och trevligt att resa, men vi måste alla fortsätta att vara uppmärksamma och visa hänsyn om vi ska lyckas att komma närmare visionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
Leif Blomqvist

Civilingenjör i teknisk fysik som har arbetat på SKF som och som kommunalråd med ansvarsområde stadsbyggnad och trafik. Leif blev senare regionråd med kollektivtrafik och infrastruktur som ansvarsområde och är numera pensionär med uppdrag i NTF Väst, Stora Holm, Trafiknämnden i Göteborg och Kollektivtrafiknämnden i Regionen.

Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

Trafiksäkerhet är en av de stora folkhälsofrågorna och därför är nollvisionen ett mycket viktigt mål.

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Jag tror det är viktigt att i ett tidigt skede nå våra barn och ungdomar. En annan viktig uppgift just nu är att uppmärksamma trafiksäkerheten i de nya formerna som elsparkcyklar, elscotrar m.m.Helena Johnsson

Har läst företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm och därefter jobbat många år inom försäljning och marknadsföring i olika uppdrag. Helena har erfarenhet av olika branscher varav de senaste är medie- samt bank- och försäkringsbranschen.  

Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

Trafiksäkerhet ligger mig varmt om hjärtat både privat och i jobbsammanhang. Privat har jag två barn som jag vill lära hantera trafiken så de blir trygga i den miljön.

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Arbetsrelaterat så jobbar jag på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän där jag ser den negativa effekten när olyckan är framme och vad det kan innebära för många människor. Därför är det kanonviktigt att se hur vi kan förebygga och påverka på ett klokt sätt.

Tania Dukic-Willstrand 

Studerade kognitionspykologi och ergonomi i  Frankrike och doktorerade sedan på Chalmers inom Human Factors Engineering, d.v.s. vetenskap som fokuserar på interaktion mellan människa och omvärld såsom teknik, fordon och arbete. Tania har jobbat många år på VTI och är numera egen företagare. 

Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

NTF är en organisation som uppmärksammar många frågor inom trafiksäkerhet som få lyfter, exempelvis barnsäkerhet, nya svenskar och transport med tunga lastbilar. Jag möts alltid av oerhört professionella medarbetare med mycket kunskap och brinnande engagemang!   

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Tack vare de Globala Målen och Agenda 2030 har trafiksäkerhet fått hjälp att ta plats i hållbarhetsdebatten som är så aktuell idag. Transportsystem och mobilitetslösningar ska inte enbart vara säkra, de ska också vara hållbara med avseende på sociala, ekonomiska och inte minst miljömässiga aspekter. 

Magnus Granström

Doktorerade i tillämpad fysik på Linköpings Universitet och har därefter arbetat på Universitetet i Cambridge, AB Volvo i olika ledarroller samt som forskningschef på Jönköping University. Numera är han föreståndare för SAFER, kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet.

Varför tycker du att NTF Västs arbete är viktigt?

NTF:s arbete är mycket viktigt eftersom man når ut till grupper som inte alltid nås av andra aktörer. För SAFER:s del är det också viktigt att få inspel till forskningsbehov från olika perspektiv och där är NTF relevant, inte minst för att fånga upp aspekter kring barn och ungdomar

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Egentligen allt, men kärnfrågan tycker jag är att man ska kunna komma från dörr till dörr på ett tryggt sätt oavsett vilket sätt man transporterar sig på och att de säkra alternativen ska vara enkla att välja.


Jan Eric Knutas

Tidigare kommendörkapten med lång erfarenhet från havet och stabstjänst. Efter pensionering, kommunpolitiker i Kungsbacka med uppdrag inom nämnderna för- och grundskola, gymnasie- och arbetsmarknad samt ledamot av  kommunfullmäktige.

Varför tycker du NTF Västs arbete är viktigt?

NTF är ett väl  inarbetat varumärke inom trafiksäkerhet, där vi är en viktig opinionsbildare och betydelsefull remissinstans i trafikpolitiska frågor.

Vilken är din hjärtefråga när det gäller trafiksäkerhet?

Trafiksäkerhet grundläggs tidigt i åldrarna. Att vi kan lära våra barn trafikvett, som de sedan tar med sig upp i skolåldrarna och fortsätter i vuxenlivet som ansvarsfulla trafikanter, är den viktigaste frågan för mig.