Uppföljningsmöte Säkrare tung trafik

Samarbete, utbildning och hårdare kontroll är det viktigaste

Egenkontroll, utnyttja tekniska lösningar, samhällets övervakning samt utbildning och fortbildning. Det är de viktigaste huvudpunkterna för att få den tunga trafiken säkrare enligt mötesdeltagarna på uppföljningsmötet Säkrare tung trafik.

Uppföljningsmötet av vårens seminarium Säkrare tung trafik arrangerades av NTF Väst i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, SAFER och Volvo i Göteborg den 8 november. Det var ett stort intresse att delta i de fortsatta frågorna kring problematiken med den tunga trafiken. En workshop inspirerad av co creation-metodik utkristalliserade fyra huvudområden som deltagarna och branschen kan jobba vidare med utifrån förutsättningarna i den egna verksamheten.

- Pengarna är roten till allt ont, konstaterar Mikael Kyller från Transportstyrelsen och betonade starkt vikten av uppföljning. 

För vi är som regel bra på att ställa krav, men sedan dåliga på att följa upp dem, menar han. Att beställaransvaret måste lyftas var samtliga mötesdeltagare överens om, oavsett från vilken del i transportledet man själv kom. Först när en kontrollfunktion finns går det att skapa normer och fusk kan enklare elimineras. Sanktionerna för de som gör fel måste bli tydliga, det ska verkligen kännas när man åker dit, som en mötesdeltagare uttryckte det. Och priset ska inte alltid få väga tyngst, det går att hitta företag med goda arbetsförhållande, företag som följer lagar och regler och ändå går med vinst.

En tydlig punkt som många fokuserade kring var utbildning och fortbildning. Idag finns det ingen som har ansvaret att utbilda inom trafik, och diskussionen fördes kring nyttan av trafiksäkerhetsutbildning redan från förskoleklass. Fortbildning är viktigt för att öka medvetenheten om konsekvenser av risktagande och önskvärt är att befintliga fortbildningar utvärderas. Behöver vi kanske ha en Risk3 – en uppföljande trafiksäkerhets- och riskutbildning som måste göras med regelbundna mellanrum?

Förutom detta diskuterades bland annat behovet av ökad myndighetsövervakning, vilket också skulle kunna ske genom samarbete mellan olika typer av myndigheter. Det ska vara enkelt att veta vilka lagar och regler som gäller och ett felaktigt handlande eller beteende måste få kännbara konsekvenser.

- Vi har mycket idéer, mycket vilja och vi har mycket kvar att göra. Nu behöver alla vi som är här se vad vi kan bidra med. Både vad vi själva och den egna organisationen, men också vad som kan göras i samverkan med andra. Det märks tydligt att det finns en önskan i branschen av ett sammanhållande forum för de här frågorna, säger Malin Lundgren, NTF Väst, som en konklusion av seminariet och uppföljningsmötet.

 

Samarbete, utbildning och hårdare kontroll är det viktigaste

2018-11-22