Ung mobilitet- en undersökning om ungas resvanor och färdbeteenden

Det satsas idag stora resurser på att få oss att ställa bilen och i stället välja cykel och kollektivtrafik som färdmedel. Detta för att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle och många lägger sina förhoppningar till att den unga generationen ska göra bättre val än den äldre. Idag presenteras NTF Västs nya rapport om Ung mobilitet och den visar att ungdomar föredrar bilen framför cykel och kollektivtrafik. De vill också gärna att transporterna sker ”on demand”.

NTF Väst har med hjälp av Ungdomsbarometern genomfört en undersökning bland ungdomar (15-24 år) i Västsverige för att ta reda på hur unga tänker kring sina resor, färdbeteenden och sitt behov av mobilitet. Rapporten visar bland annat på följande:

4 av 10 ungdomar använder sällan/aldrig cykel medan att promenera är en vanlig del av vardagen och som många gärna gör när avståndet tillåter. En stor del av ungdomarna är öppna för att cykla mer, men upplever att det finns hinder för detta t ex dåliga cykelvägar. Flera uppger även att det är ansträngande att cykla.

Nästan 7 av 10 åker bil dagligen/flera gånger i veckan medan endast 4 av 10 ungdomar uppger att de åker kollektivt. I 18-årsåldern då många tar körkort blir det ännu tydligare att bilen föredras framför kollektivtrafik. Hur ofta man använder sig av ett färdmedel beror på var man bor. Unga i storstäder åker i mycket högre grad kollektivt medan de på landsbygden i högre grad väljer bil.

- Om de unga får välja så är det främst snabbhet, tillgänglighet och bekvämlighet som avgör vilket färdmedel de använder. Snabbhet är det som gör att bilen föredras. Tillgänglighet och bekvämlighet är också något som man i hög grad förknippar med att åka bil, berättar Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.

Att cykla är bra för miljön samtidigt som det är billigt och hälsosamt, vilket generellt är tre faktorer som brukar värderas högt av unga. Ändå är det flera unga som väljer bort cykeln som färdmedel.

- Det vi ser i denna studie är att miljövänlighet ses som en bonus, det är inte en primär eller avgörande faktor när det gäller de ungas val av färdsätt. Cykling kräver ansträngning, tillgång till förvaring och helst fint väder, vilket gör att många fördrar andra färdsätt, fortsätter Cecilia Friis.

För unga är det också viktigt att kunna färdas spontant, att kunna resa utan att behöva vänta för länge, slippa tänka på att passa en tid eller var cykeln ska parkeras stöldsäkert. De vill gärna kunna vara i ständig rörelse. Behovet handlar om ett förhållningssätt som är spontant och ”on demand”.

- Unga är idag vana vid att produkter och tjänster levereras ”on demand” som till exempel Netflix och Foodora. Tydligast märks detta bland urbana unga, men även bland de som bor på mindre orter. Det ska vara snabbt, bekvämt och sömlöst. Det finns alltså behov och önskemål som kan vara bra att ha med sig när samhället nu planerar för mer hållbara transporter, menar Cecilia Friis.

NTF Väst genomförde undersökningen med hjälp av Ungdomsbarometern som digital enkät med panelurval omfattande 1026 svarande ungdomar (15-24 år) i Västra Götaland och Halland samt kvalitativ fördjupning genom tre fokusgrupper. Projektet har genomförts i samarbete med forskningscentret SAFER och Halmstads kommun.

Kontakt: Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, tel. 0709-967616, malin.lundgren@ntf.se, Cecilia Friis, projektledare NTF Väst, tel. 0708-110806, cecilia.friis@ntf.se

 

Kontakt: Malin Lundgren, Verksamhetschef NTF Väst, 0709-967616, malin.lundgren@ntf.se

 

För att ta del av rapporten klicka på länken nedan!  

Rapport Ung mobilitet

 

 

Ung mobilitet- en undersökning om ungas resvanor och färdbeteenden

2021-11-25