"En lag skulle öka hjälmanvändningen"

En lag skulle öka cykelhjälmsanvändningen, det tror i alla fall cyklisterna i Göteborg och Borås. Detta är en av slutsatserna i det landsomfattande projekt med intervjuer av cyklister som NTF genomförde under hösten.

En lag skulle öka cykelhjälmsanvändningen, det tror i alla fall cyklisterna i Göteborg och Borås. Detta är en av slutsatserna i det landsomfattande projekt med intervjuer av cyklister som NTF genomförde under hösten.

För att ta reda på varför skillnaderna i cykelhjälmsanvändning är så stor mellan olika städer har NTF genomfört en undersökning med 3 500 cyklister i tio svenska städer. NTF Väst intervjuade 600 cyklister i Göteborg och 200 i Borås. Det visade sig att cykelhjälmsanvändningen är klart högre i trafikintensiv miljö. Otrygghet och upplevd risk är en stark motivator för användning av hjälm, ändå anser mer än var femte cyklist att cykelhjälmslag är det enda som skulle kunna öka användningen.

- De närmsta åren skulle vi behöva dubblera antalet cyklister som använder cykelhjälm om vi ska nå det etappmål som regeringen satt upp inför 2020 om högst 220 omkomna. Det kommer krävas stora påverkansinsatser inom detta område för att det ska vara möjligt, säger Anna Swedestam, projektledare på NTF Väst.

De tio städerna valdes ut för att kunna undersöka attityderna till cykelhjälm där användningen redan är hög, representativ för landet samt låg. I gruppen med hög användning ingick Göteborg, Jönköping och Stockholm. Här tror man i högre utsträckning än i städer där användningen är låg på att en cykelhjälmslag för alla skulle kunna få upp användandet och att användningen ökar där trafiken är intensiv. Cirka hälften av de tillfrågade använder alltid eller oftast hjälm medan övriga sällan eller aldrig använder hjälm. 

I gruppen med låg användning ingick Borås, Linköping, Malmö och Örebro. Respondenterna här tror i högre utsträckning än i städer där användningen är hög att man skulle börja använda hjälm om andra gjorde det.

På en öppen fråga uppger hela 21 % att det skulle krävas en lag för att få de som inte använder hjälm idag att börja använda hjälm. Cykelhjälmsanvändningen är betydligt lägre bland cyklister som upplever sin trafikmiljö som lugn och trygg. Bland de tillfrågade var cykelhjälmsanvändningen 42 % i gruppen som anser sig cykla i en trygg miljö medan 64 % använder hjälm i trafikintensiv miljö som upplevs otrygg.

- Att användningen av cykelhjälm i så hög grad beror på den upplevda säkerheten är förståeligt men vi vill även väcka kunskapen kring hur cyklister skadas. Minst 3 av 4 cyklister som skadas i trafiken gör ju nämligen det i en singelolycka som är helt oberoende av trafikintensitet och andra trafikanter. Det är i den gruppen som idag känner sig trygga och säkra som ökad cykelhjälmsanvändning skulle ha störst effekt, säger Anna Swedestam.

Fakta om cykelhjälm och cykelsäkerhet:

  • cykelhjälm reducerar huvudskador med 50 procent.
  • om alla använde hjälm skulle antalet allvarligt skadade cyklister minska med 10 procent.
  • om alla använde hjälm skulle antalet omkomna minska med 25 procent.

Källa: Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2014/2015, Trafikverket.

  • 75 - 80 procent av alla cyklister som skadas allvarligt gör det i en singelolycka.

Källa: VTI notat 23 - 2013, VTI rapport 801 2013

 

"En lag skulle öka hjälmanvändningen"

2017-03-17