Resultatkonferens trafiksäkerhet väg

Gemensamt ansvarstagande och samarbete nödvändigt för att minska antalet omkomna

Sänkta hastigheter och bättre säkerhet för våra oskyddade trafikanter är avgörande för att vi ska kunna nå Nollvisionen. Med 324 omkomna i trafiken 2018 måste nu alla trafiksäkerhetsaktörer samarbeta. Det konstaterades när Trafikverket höll årets Resultatkonferens trafiksäkerhet på väg i slutet av april. En åtgärdsplan för de kommande åren presenterades och där är NTF en av de medverkande aktörerna.

Det är många faktorer som bidrar till olyckor, men hastigheten är ett av de största problemen i vägtrafiken idag. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalade på årets resultatkonferens och han uttryckte en djup oro över utvecklingen:

Det är inte häftigt att köra för fort, den sortens populism måste vi mota bort”, sa han.

Han poängterade att vi måste stå upp för våra värderingar kring trafiksäkerheten. Den är ett delat ansvar och vi måste alla hjälpas åt att skapa en förståelse för varför det är så viktigt att följa lagen och att hålla hastigheten.

Antalet omkomna 2018 ökade med nästan 30 procent jämfört med 2017. Flertalet trafiksäkerhetsindikatorer har inte utvecklats i den takt som krävs, utan har istället stagnerat och gapet till den nödvändiga utvecklingen har ökat. Nollvisionens mål om max 220 dödade 2020 bedöms nu inte vara inom räckhåll. Fordonens och infrastrukturens säkerhetsnivå kan inte skydda oss människor tillräckligt i de hastigheter som vi tillåter på våra vägar. Vägtrafiksystemet är inte dimensionerat med utgångspunkt från de mänskliga faktorerna. Sänkta hastigheter är den indikator som har störst potential att minska antalet omkomna. Detta konstaterar samtliga aktörer under dagen och många nämner att det nu krävs mer av beteendepåverkande åtgärder för att förändra attityder i trafiken.

Utöver rätt hastighet kommer fokus framöver också att ligga på nykter trafik och säker cykling, då detta är insatsområden som har stor påverkan på olyckstalen i trafiken.  

Det är bland personbilister och motorcyklister som den största ökningen av omkomna skedde under 2018, vilket till viss del kan förklaras med att antal omkomna personbilister i kollision med tung lastbil ökade kraftigt under förra året. Lastbilarna har blivit många fler på våra vägar. De vanligaste olyckstyperna var singelolyckor, mötes- och omkörningsolyckor och många skedde på vägar med höga hastigheter. Den mest olycksdrabbade gruppen var personer över 65 år.

Indikatorn allvarligt skadade ser emellertid positiv ut och antalet skadade i personbilar fortsätter att minska tack vare säkrare bilar. Här är utmaningen de oskyddade trafikanterna. Bland cyklisterna skadas ca 2000 personer varje år och här skönjer man ingen nedgång. Vanligast är singelolyckor och huvudskador dominerar. Väghållarna måste se över standarden på gång- och cykelvägarna och det den enskilde cyklisten själv kan göra är att använda hjälm. Hjälmanvändningen behöver förbättras avsevärt och i mycket snabbare takt än vad som sker i dag. Detta var i princip samtliga aktörer överens om. Målet är 70 procents hjälmanvändning, vilket är långt ifrån dagens användning på ca 40 procent.

Det finns även en mängd faktorer som påverkar trafiksäkerheten som ligger utanför det man kan påverka inom det egentliga trafiksäkerhetsarbetet. Vädret kan ha en indirekt inverkan, befolkningens åldersstruktur och den ekonomiska konjunkturen likaså. De förändringar som skett i omvärlden 2017 till 2018 är inte speciellt stora, så troligen har de inte haft så stor påverkan på antalet döda och skadade. Det är helt enkelt svårt att hitta en egentlig förklaring till den kraftiga ökningen av antalet omkomna mellan 2017 och 2018.

Klart är dock att det nu är oerhört viktigt att fortsätta och intensifiera arbetet med indikatorerna och att varje aktör bidrar inom ens respektive ansvars- och kunskapsområde. Fler åtgärder krävs för att öka trafiksäkerheten, eftersom tillräckligt kraftfulla åtgärder uppenbarligen inte har vidtagits. Trafikverket har därför tillsammans med 13 aktörer, varav NTF är en, tagit fram en aktionsplan för säker vägtrafik för perioden 2019-2022. Planen innehåller 111 åtgärder som ska leda till ökad vägtrafiksäkerhet. Om alla åtgärder genomförs är bedömningen att det kan minska antalet omkomna med 40-50 personer per år.

NTF bidrar här med beteendepåverkande insatser, som bland annat projektet Nollvisionsutbildning för politiker/förtroendevalda i kommuner för att öka förståelsen för ändrade hastighetsgränser och säker infrastruktur för oskyddade trafikanter. Vi verkar för ökade cykelhjälmsanvändning genom att erbjuda studenter prisvärda hjälmar och genom dialog med handeln kring hjälm. Vi genomför även bland annat hastighetsmätningar med tillhörande kommunikationsinsatser och fortsätter uppföljningen och dialogen med kommuner för att få fler att prioritera säkra gång-, cykel- och mopedpassager.

Här hittar du Aktionsplanen för säker vägtrafik och Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2018

Gemensamt ansvarstagande och samarbete nödvändigt för att minska antalet omkomna

2019-05-03