Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför första vinterhalkan

Snart är det högsäsong för den vanligaste olyckan i trafiken. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men. Inför årets halksäsong har NTF granskat hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerar i 20 slumpmässigt utvalda kommuner

NTF Väst har granskat Mölndals och Kungsbackas kommun under januari till mars månad 2021. Observationerna genomfördes på 14 platser och vid fem olika tillfällen så snöröjningen och halkbekämpningen kontrollerades vid 70 tillfällen på respektive ort under perioden. Från 2015 till 2019 inträffade 149 fallolyckor (60%) under november - mars och 100 olyckor (40%) under april – oktober.

Nationellt är ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i fallolyckor kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen visar att en majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland 55–64 åringar, det vill säga bland de som fortfarande är yrkesverksamma.

  • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna hjälpte oss att välja ut observationsplatser som är viktiga för äldres mobilitet i samhället. Vi ville ha ett nära samarbete i den här frågan eftersom det förutom att vara ett trafiksäkerhetsproblem även är en jämställdhetsfråga i samhället. För många äldre och i synnerhet äldre kvinnor kan dåligt underhåll vintertid i värsta fall innebära att man drar sig för att gå ut vilket kan leda till en långvarig och ofrivillig isolering från samhället, säger Lena Karlsson projektledare för NTF Väst.

Fallolyckor kan ofta relateras till att gångtrafikanter halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Till stor del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder. Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april. Två av tre allvarligt skadade gångtrafikanter skadas på grund av halt väglag.

  • När vi ställt samman samtliga 70 observationer från Kungsbacka kan vi konstatera att 67 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 93 procent bedömdes ha bra snöröjning.

Kungsbackas resultat är förhållandevis bra men det är ändå viktigt att fortsätta prioritera gångtrafikanters säkerhet, speciellt då en övergripande målsättning inom Agenda 2030 är att skapa hållbara städer som erbjuder säker gångtrafik året runt och att alla studier pekar på att det dessutom är samhällsekonomiskt lönsamt. Kostnaderna för gott underhåll är nämligen mindre än de vårdkostnader som olyckorna medför, säger Lena Karlsson.

 

  • När vi ställt samman samtliga 70 observationer från Mölndal kan vi konstatera att 50 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 51 procent bedömdes ha bra snöröjning.

Resultatet i Mölndal är inte tillräckligt bra. Kommuner och fastighetsägare måste bli bättre på att säkerställa en säker trafikmiljö för gångtrafikanter och för det krävs både resurser och god planering. För att kunna skapa hållbara städer som är till för alla måste förutsättningarna för säker gångtrafik finnas året runt och det behöver prioriteras i den kommunala budgeten. Än märkligare blir det om man väger in alla studier som pekar på att det även är samhällsekonomisk lönsamt eftersom kostnaderna för gott underhåll är mindre än de vårdkostnader som olyckorna medför, säger Lena Karlsson.

 

Kontaktperson:

Lena Karlsson, projektledare NTF Väst 070-2652280

Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför första vinterhalkan

2021-11-04