Cyklisternas trafiksäkerhet den stora utmaningen!

Antalet dödade cyklister minskade år 2013 men de allvarliga cykelolyckorna har ökat. Cykelolyckor sker oftast i tätbebyggt område och under de tidpunkter då flest personer rör sig ute med cykel. Ett stort ansvar ligger därför på kommunerna, menar Irene Isaksson-Hellman som är trafiksäkerhetsforskare på If. Hon är även en av föredragshållarna på NTF Västs och SAFERS cykelseminarium den 6 maj: ”Kan appar göra cyklingen säkrare?”.

Allt fler cyklar och det är positivt. Att sätta sig på cykeln gör mig glad och ger en känsla av frihet och av att vara ett med naturen. Cykling är hälsofrämjande, det är miljövänligt och ger utrymme för fler trafikanter. Men ökande cykling kräver också att cyklister ska få ta plats, ta ansvar och ha rättigheter.

Den stora utmaningen är trafiksäkerheten. Från att fokus i många år (med stor framgång) har legat på bilisten när det gäller trafiksäkerhetsarbetet, har uppmärksamheten riktats mot oskyddade trafikanter och framför allt cyklisterna.
Det är relativt få cyklister som dör varje år, i snitt 20-30. 2013 var siffran så låg som 15. Däremot är cyklisterna sedan ett antal år tillbaka den trafikantgrupp som har flest antal svårt skadade. Detta är ett resultat av ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete för åkande i bil, samtidigt har tillgång till information från olyckor rapporterade via sjukhus tydliggjort situationen för de oskyddade trafikanterna.

Irene Isaksson-Hellman
Flest cyklister omkommer genom kollision med motorfordon. Högersvängande lastbilar och kollisioner med bilar med hög fart är två exempel på särskilda risker. 75% av olyckor mellan bil och cykel sker i korsningar. Hastighetsdämpande åtgärder och säkrare cykelöverfarter förbättrar situationen.

När det kommer till allvarligt skadade så sker det i huvudsak genom singelolyckor. Drygt 3/4 av alla cykelolyckor är singelolyckor, där halka på grund av is, snö, löst grus eller våta löv är vanliga bidragande orsaker. Andra faktorer kan vara ojämna vägbanor, höga kanter eller tillfälliga hinder. Bra drift och underhåll samt bra utformade cykelvägar kan motverka dessa olyckor. Även kollisioner mellan oskyddade trafikanter utgör en del av problematiken. 7% av de allvarligt skadade härrör från kollision med annan cykel.

De flesta cykelolyckor sker i tätbebyggt område och under de tidpunkter då flest personer rör sig ute med cykel. Ett stort ansvar ligger på kommunerna. Det är tydligt att satsningarna på cyklister varierar mycket ute i landet. Nya studier av cykelvanor och olycksrisker visar att satsningar på bra infrastruktur, drift och underhåll får fler att cykla samtidigt som det ökar trafiksäkerheten. Detta är en positiv utveckling. Att tydliggöra problemen gör att vi tillsammans kan arbeta fram bra lösningar och få en trafikmiljö där upplevd och verklig säkerhet går hand i hand. Lägger man därtill en portion hänsynstagande alla trafikanter emellan så kommer man långt.

Till dig cyklist: Tänk på att vara tydlig och synas. Bilisten ser inte alltid dig, fast du ser honom. Reflex och lampor är måsten och hjälmen är en billig livförsäkring. Anpassa framfarten efter väglag och rådande förhållanden. Det är bara att sätta sig på cykeln, ta på hjälmen och trampa iväg. God tur!

Irene Isaksson-Hellman
Trafiksäkerhetsforskare If


2014-04-30