Nollvisionen för politiker

Kommunen viktig aktör i arbetet med att nå färre omkomna i trafiken

Trots att 2018 var ett dystert trafikår, är det stora problemet stagnationen sedan 2010. Men genom samverkan mellan aktörer och fokus på prioriterade insatsområden är förhoppningen att Nollvisionen faktiskt ska kunna nås så småningom. Nu besöker NTF Väst kommuner för att informera om vad de kan göra för att bidra till vägen mot noll.

Sedan Nollvisionen etablerades i Sverige har antalet omkomna i vägtrafiken minskat, men under de senaste åren har utvecklingen planat ut. Utsikterna att nå etappmålet om max 220 dödade 2020 är i dagsläget inte så höga.

Trafikverket har regeringens ansvar att samordna arbetet för Nollvisionen. Ansvaret för trafiksäkerhet delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet. Utformarna, det vill säga bland annat Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, regering, riksdag och kommuner har det ytterst ansvaret. Genom bidrag från Trafikverket har NTF fått projektuppdrag att under 2019 informera om och sprida avsikterna med Nollvisionen. Målgruppen är kommuner och målet är att skapa en bättre förståelse för ambitionerna i Nollvisionen och vad varje kommun själv kan göra som ansvarig väghållare för att bidra på vägen mot noll dödade i trafiken. 

Nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, har legat till grund för trafiksäkerhetsarbetet sedan 1997. Transportsystemet måste utformas utifrån kroppens förmåga att klara krockvåld. Människor gör misstag, det är svårt att komma ifrån. Olyckor kan inte undvikas och Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. Hur ska detta omsättas i praktiken? Av central betydelse är det systematiska målstyrningsarbetet som bygger på uppföljning av trafiksäkerhetsindikatorer. Indikatorer som kommunen kan påverka är hastighetsefterlevnad, nykter trafik, bältesanvändning, användning av cykel- och mopedhjälm samt säkra gång-, cykel- och mopedpassager och drift och underhåll av dessa. Det är detta vi poängterar när vi möter politiker och ansvariga i nämnderna. Till varje kommun vi besöker tar vi med oss statistik över olyckorna i den egna kommunen, för att sätta fokus på vilka insatser som är viktigast hos just dem. Väsentligt nu är samverkan mellan ansvariga aktörer och att alla förstår betydelsen av att bidra med insatser inom sitt eget ansvarsområde.

 

 

Kommunen viktig aktör i arbetet med att nå färre omkomna i trafiken

2019-04-03