Coronatider ökar cyklandet och det ökar kraven på säkra gång,- cykel,- och mopedpassager!

Cyklingen har fått ett uppsving i Coronatider. Cyklister, i synnerhet barn och ungdomar har rätt till en säker, hälsosam och stimulerande utemiljö. Barn ska kunna röra sig fritt i sin närmiljö och kunna ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter på egen hand, utan risk för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Men då krävs säkra passager där barnen ska korsa gatan. NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har inventerat gång-, cykel- och mopedpassager i hela landet och kan konstatera att inte ens var tredje passage i dagsläget är tillräckligt säker.

 

Med syfte att öka andelen säkra gång-, cykel- och mopedpassager, har NTF inventerat kommunala gator och statliga vägar samt genomfört dialogmöten med kommuner, Trafikverkets regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Passager klassas utifrån deras bedömda säkerhetsnivå för oskyddade trafikanter i tre nivåer; säkra, mindre säkra och osäkra. En gång-, cykel- och mopedpassage definieras som säker om den är planskild (dvs bro eller tunnel) eller om 85 procent av bilisterna kör maximalt 30 km/tim. För att säkerställa detta krävs oftast någon form av farthinder i anslutning till passagen. Under 2019 var 28 procent av passagerna säkra. Cirka hälften av passagerna var klassade som osäkra.

 

-Alla inblandade inser att det krävs stora resurser för att göra alla passager säkra och att det

inte kan gå över en natt. Men det är otroligt viktigt att arbetet prioriteras och att man arbetar

bort i första hand de osäkra passagerna. Risken att skadas allvarligt eller dödas som bilist har

under de senaste tio åren minskat kraftigt. Under samma period ser vi knappt någon ökad

säkerhet alls för gående och cyklister, säger NTF Västs projektledare Lena Karlsson.

 

I de dialoger som genomförts med närmare 200 kommuner framkommer det tydligt att det krävs en politisk vilja. Det politiska stödet för farthinder vid passager är en förutsättning för gående och cyklisters säkerhet. I övrigt ser vi att det finns behov och efterfrågan av kunskap om vad som krävs för en säker passage och att kommunerna behöver stöd för att välja de effektivaste åtgärderna vid om- och nybyggnad. Kommunerna behöver även i högre utsträckning ta fram långsiktiga handlingsplaner för att kunna prioritera rätt och använda resurserna på bästa sätt. En annan framgångsfaktor är att kommunen för en god dialog med företrädare för kollektivtrafiken. Det är viktigt att komma överens om hur säkerhet för oskyddade trafikanter ska uppnås vid passager där kollektivtrafik förekommer.

-En trafikmiljö med tillräckligt låga hastigheter är en förutsättning för att vi ska kunna uppmana

föräldrar att sluta skjutsa sina barn till och från skolan. Säkra skolvägar och en säker närmiljö

där barn kan leka, upptäcka och utvecklas är en nyckel i både det svenska

trafiksäkerhetsarbetet och samhället i stort. Vi behöver få fler politiker som inser att utan en

säker mobilitet för gående och cyklister har vi väldigt små förutsättningar att skapa hållbara

städer med god livskvalité för barn, vuxna och inte minst en åldrande befolkning, säger NTF:s

projektledare Lena Karlsson

Kontaktperson:

Lena Karlsson, projektledare NTF Väst, telefon 0702-652280

Länk till rapporten https://ntf.se/media/40201/ntf-rapport-2020-3-sakra-gcm-passager.pdf

NTF är en oberoende och idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik.

NTF Väst

Holmvägen 55
417 46 GÖTEBORG

vast.ntf.se

Coronatider ökar cyklandet och det ökar kraven på säkra gång,- cykel,- och mopedpassager!

2020-06-10