Dags för cykelhjälmslag för alla

För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har cyklandet ökat och med det antalet dödade och svårt skadade cyklister. När lagen infördes fanns förhoppningen om att barnen skulle ta med sig vanan att använda hjälm upp i vuxenlivet. Nu när NTF presenterar resultat av 2015 års nationella cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan det konstateras att så inte är fallet.

Endast tre av tio vuxna i Sverige använder hjälm när de cyklar. Användningen varierar kraftigt beroende på var i landet man bor, t ex använder drygt sex av tio hjälm i Göteborg och nästan sju av tio i Mölndal, medan endast två av tio använder hjälm i t ex Alingsås, Borås, Stenungsund och Öckerö. Totalt sett använder 53 procent cykelhjälm i de kommuner som ingår i NTF Västs område (Göteborgsregionen, södra Bohuslän, södra Älvsborg) och totalt i Sverige ligger cykelhjälmsanvändningen i år på 42 procent. Det nationella målet är att minst 70 procent ska använda hjälm vid cykling år 2020, vilket innebär att hjälmanvändningen måste öka.

Barn under 15 år omfattas av nuvarande lagkrav och är bättre på att använda hjälm än vuxna. I de kommuner där NTF Väst har gjort mätningar är den totala hjälmanvändningen bland barn 63 procent, bland vuxna cyklister har endast 47 procent hjälm på sig.

- Mer behöver göras för att öka säkerheten för cyklisterna. Vi är oroliga för utvecklingen, i synnerhet eftersom det kommer ta tid att anpassa trafikmiljön utifrån det ökande antalet cyklister. Sveriges cyklister har inte tid att vänta. NTFs nationella mätning visar att cykelhjälmsanvändandet bland vuxna inte ökar. Därför anser vi att man så snabbt som möjligt behöver införa allmän cykelhjälmslag, annars kommer ännu fler cyklister dödas och skadas i framtiden, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.

Samtidigt som hjälmanvändningen är låg ökar antalet rapporterat skadade cyklister varje år. 2014 skadades över 12 000 cyklister i trafiken. Det är cirka 30 personer dagligen som tvingas uppsöka akutsjukvård för att de valde cykeln som transportmedel. Som cyklist är man väldigt oskyddad och konsekvenserna av en olycka kan bli förödande. Eftersom huvudet är så ömtåligt leder islag mot huvudet ofta till svårare skador. Störst effekt har cykelhjälmen därmed på gruppen dödade och svårt skadade. Under föregående år dödades 36 cyklister och 521 skadades svårt, vilket är 12 procents ökning jämfört med 2013.

- Cykelhjälm borde vara obligatoriskt för alla. Hjälmen är en billig livförsäkring och kan vara skillnaden mellan liv och död. Hjärnan är ömtålig och oersättlig. En stöt mot hjärnan kan innebära långvariga konsekvenser. Till och med en mildare hjärnskada som en hjärnskakning kan orsaka svårt lidande i form av minnesstörningar, depressioner och koncentrationssvårigheter. Därför är det så viktigt att alltid använda cykelhjälm, menar Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundssekreterare Johan Beckman.


Kontaktpersoner:
Cecilia Friis, projektledare NTF Väst, 031-711 14 14, cecilia.friis@ntf.se
Johan Beckman, förbundssekreterare Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, 070-775 10 54


2015-08-28