Stora variationer i väst

Fler använder hjälm i stan än på landet

I storstäderna är det bättre, på landet är det sämre. Sedan 2013 har andelen som använder cykelhjälm inte förändrats nämnvärt i Sverige. I Göteborgsområdet använder mer än varannan cyklist hjälm när de cyklar. I Halland är det bara tre av tio som tar på sig hjälmen.

Användningen av cykelhjälm varierar kraftigt över landet. Det visar NTFs årliga hjälmmätning. Som en del i att nå riksdagens mål om max 220 dödade i den svenska vägtrafiken 2020 skulle cykelhjälmsanvändningen behöva ligga på 70 procent. Nationella resultat visar att i genomsnitt använder tre av tio vuxna cykelhjälm. Och då hjälper cyklisterna i Göteborg till att dra upp resultatet. På flera håll i landet är det många färre än 30 procent som använder hjälm.

- Vi har tidigare lyft cykelhjälmslag som ett verktyg för att öka användningen, men det viktigaste är inte en lag, utan att användningen ökar. Användandet av hjälm kan reducera antalet allvarliga skallskador med mer än 50 procent och det är skadorna och följderna av dessa vi vill undvika, säger Malin Lundgren, verksamhetschef på NTF Väst.

I jämförelse med landet i övrigt, är det många i Göteborgsområdet som använder hjälm, även om riksdagens mål inte är uppnådda än. Användningen bland barn är också mycket hög. Mätningarna som NTF Väst gjort i Västsverige visar att barn under 15 år som omfattas av cykelhjälmslagen generellt är bättre på att använda hjälm än vuxna. Men användandet varierar kraftigt mellan de olika kommunerna i regionen. I kommuner i närheten av Göteborg är användningen högre än i kommuner som ligger längre bort, både när det gäller vuxna och barn. Av 320 observerade cyklister i Vårgårda, var det 84 procent som saknade hjälm. Av de observerade barnen, som omfattas av hjälmlagen, var det 65 procent som inte hade hjälm på sig.

I Halland använder inte ens hälften av cyklisterna hjälm och här ligger man långt under riksdagens mål. Användandet ser relativt lika ut i samtliga kommuner i länet och ligger ungefär som genomsnittet i landet, ungefär tre av tio har hjälm. Användningen bland barn är högre än bland vuxna, och då är det ändå cirka fyra av tio barn som väljer att inte ta på sig hjälmen när de ska ut och cykla.

Samtidigt som cykelhjälmsanvändningen generellt är för låg för att målet 2020 ska uppnås, har antalet rapporterat skadade cyklister ökat under de senare åren. 2016 dog 22 cyklister i trafiken. Cirka 2 100 skadades allvarligt och ungefär 240 skadades mycket allvarligt. Störst inverkan skulle en ökad hjälmanvändning ha på antalet allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade cyklister.

- Vi kan se att kommuner med tidigare lågt användande ligger kvar på samma låga nivåer även i årets mätning. De som inte vänjer sig vid att använda hjälm i yngre åldrar, verkar ha svårt att börja med det när de blir äldre. Det har gjorts för lite under de senaste åren för att öka cykelhjälmsanvändningen och för att göra trafikmiljön säkrare för cyklister. Därför är det glädjande att regeringen i våras presenterade sin cykelstrategi och skjuter till medel till insatser som både ska öka cyklandet och göra det säkrare, säger Malin Lundgren.

 

 

 

 

 

 

Fler använder hjälm i stan än på landet

2017-09-07